Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1

Discountkids behoudt zich het recht voor deze voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen, zonder de klant hierover persoonlijk in te lichten en zonder deze laatste aanspraak kan maken op vergoeding. De klant zal bij gevolg zelf dienen na te gaan of er geen veranderingen zijn tussengekomen.

 

Artikel 2


Alle artikelen die door Discountkids worden aangeboden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. Alle artikelen zijn uitsluitend originele producten en worden verzonden in originele verpakking. De aangegeven prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij expliciet anders is vermeld. De afbeeldingen en beschrijvingen zijn zo weergegeven dat zij een reëel beeld vormen van het door u aan te schaffen product
 

Artikel 3


Alle artikelen op onze website worden aangeboden tot uitputting van de voorraad. Indien een product tijdelijk of definitief uit voorraad is, informeren wij u zo snel mogelijk en kunt u alsnog beslissen een deel van, dan wel uw volledige bestelling te annuleren. Discountkids kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, die zou kunnen voortkomen uit het tijdelijk dan wel definitief niet voorradig zijn van een artikel.

 

Artikel 4

 
Het risico tijdens het transport van het door u bestelde artikel is voor Discountkids. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product over op u, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Discountkids kunnen worden uitgesloten.

 

Artikel 5


De leveringstermijn van het artikel bedraagt maximaal 7 werkdagen indien voorradig. Wanneer de maximale leveringstermijn, om welke reden dan ook, door Discountkids overschreden wordt, zal zij u hiervan onmiddellijk (telefoon of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft u de bevoegdheid om de overeenkomst met Discountkids te ontbinden, door dit schriftelijk via e-mail of mondeling via telefoon aan Discountkids te melden.
 

Artikel 6


Discountkids behoudt het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt of door uw schuld (anders dan van Discountkids of de leverancier van het artikel) is beschadigd.

 

Artikel 7


Reeds bestelde producten zijn eigendom van de klant. Bij overschrijding van de betalingstermijn worden de producten teruggevorderd door Discountkids.

 

Artikel 8

 

Reeds bestelde producten zijn eigendom van de klant. Bij overschrijding van de betalingstermijn worden de producten teruggevorderd door Discountkids garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie. Discountkids is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Discountkids.

Discountkids is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.

Indien Discountkids, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. 

Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: 

- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Discountkids of de fabrikant zijn verricht; - indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt; 

- indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; 

- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.  

 

De Koper is gehouden Discountkids te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Discountkids mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen. De Koper is verplicht het product aan Discountkids te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht Discountkids zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen. Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht. Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand. Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.
 

Artikel 9


Discountkids is alleen aansprakelijk als er duidelijke nalatigheid en slordigheid, in afhandeling van zijn klanten, kan worden verweten.
 

Artikel 10


De consument heeft het recht van retour binnen 14 werkdagen na levering van het product. Zonder opgaaf van reden kan de consument een product retourneren waarbij de aankoopprijs terug wordt betaald. De kosten voor het retour sturen van het product zijn voor de consument. Het product moet ongebruikt, onbeschadigd, compleet en indien mogelijk in originele verpakking. Het recht van retour geldt niet voor aankopen die tot stand gebracht zijn overeenkomstig de specificaties van de koper.
 

Artikel 11


Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, sluit: Discountkids iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

Met inzage en opstelling van deze voorwaarden zijn alle rechten en plichten van koper (u als klant) en Discountkids als verkoper opgenomen en verplicht deze plichten na te komen en rechten te respecteren. Hierbij hopen wij op een betrouwbare en langdurige relatie, om u te voorzien in uw behoefte van onze artikelen.

Toepasselijk recht en jurisdictie. Op alle rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, voor zover behorend tot de competentie van de arrondissementsrechtbank, zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter in plaats van de opdrachtnemer.

Discountkids VOF te Beverwijk